حکم موت فرض | غایب مفقودالاثر | وکیل دادگستری

وقتی فردی ناپدید می شود از فوت یا حیات وی خبری در دست نیست و اموال و امور و خانواده و تکلیف و تعهدات وی بلاتکلیف مانده است در قانون تاسیسی وجود دارد تحت عنوان موت فرضی و و پروسه دادن تصرف اموال فرد غایب به ورثه.

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی شود:

1) وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

2) وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود

3) وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبدا آن روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشت و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود

الف) برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال

ب) برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید ( مدیترانه )، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال

ج) برای مسافرت در سایر بحار سه سال

اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه عنوان قشون مسلح یا حین سفر بحری، دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

در صورت وجود موارد بالا می توان برای درخواست صدور حکم موت فرضی اقدام نمود.

اشخاص زیر می توانند از داگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند:

ورثه غایب

وصی و موصی له

درخواست باید کتبی باشد و مشتمل بر امور زیر باشد:

مشخصات  غایب

تاریخ غیبت

دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.

ادله و اسنادی که مطابق وجود شرایط بالا ممکن است ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غایب را نمود.

پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته ودر صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست، یک آگهی ترتیب می دهد که این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد.

این آگهی در صورتی منتشر می شود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال غایب آگهی منتشر نشده باشد که اگر شده باشد دادگاه به آن کفایت می کند

رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می آید. عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست

دادگاه می تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می دهد.

مشاوره با وکیل در مورد آثار و احکام صدور حکم موت فرضی و غایب مفقود الاثر.

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: dadgaranhami1@gmail.com

کلمات کلیدی : 2
حکم موت فرضی,غایب مفقودالاثر,وکیل دادگستری,بحر,ورثه غایب,مفقود الاثر