تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند | نمونه آراء

لایحه بدوی

بسمه تعالی

خواهان : آقای وحید*** با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خوانده: خانم نصیبه*** به حضانت از شهبد*** فرزند مشترک به آدرس: تهران .............

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند

دلایل و منضمات : 1- فتوکپی مصدق عقد نامه 2- فتوکپی مصدق طلاق نامه

ریاست محترم دادگاه عمومی

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل آقای وحید*** به تاریخ ***  با خوانده محترمه خانم نصیبه *** ازدواج نموده است و حاصل این ازدواج بک فرزند به نام شهبد*** می باشد. با توجه به مشکلات موجود مبادرت به طلاق از یکدیگر مطابق دادنامه شماره *** مورخ *** از پرونده کلاسه *** شعبه *** دادگاه *** نموده اند حال باستناد م 20 قانون حمایت از خانواده تقاضای رسیدگی و صدور حکم دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند با مشخصات فوق الذکر را خواستارم.


دادنامه بدوی

بتاریخ:  1390  کلاسه پرونده:***  شماره دادنامه:735

مرجع رسیدگی : شورای حل اختلاف مجتمع قضائی

خواهان: خانم نصیبه*** به حضانت از شهبد*** فرزند مشترک به آدرس: تهران .............

خوانده: آقای وحید*** با وکالت آقای مسعود محمدی .................

خواسته: نفقه فرزند مشترک

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا

درخصوص دعوی خواهان خانم نصیبه*** به حضانت از شهبد*** فرزند مشترک با عنایت به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده و احراز رابطه ابویت به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق شناسنامه و طلاق نامه است و با عنایت به اینکه نفقه اولاد بر عهده پدرش است و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه حضوری دفاع موثر ومدللی ننموده و مستنداتی مبنی بر بی حقی ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی ارائه نداده لذا ادعای خواهان من حیث المجموع محول بر صحت تشخیص ومستندا طبق مواد 1196 و 1197 و1198 و 1199 و1204 ق.م و ماده 198 آ.د.م خوانده را به پرداخت ماهیانه *** تومان و از تاریخ 1390 لغایت صدور حکم جمعا به مبلغ کل تومان بانضمام سی هزار ریال هزینه دادرسی محکوم می نماید رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ بمدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی(حقوقی)تهران است.

کلمات کلیدی : 2
ملاقات فرزند,دادگاه,قانون حمایت از خانواده,شورای حل اختلاف,حضانت,نفقه اولاد,تجدیدنظرخواهی,محاکم عمومی