انواع شرکت های تجاری | وکیل شرکت ها | وکیل شرکت

شرکت های تجاری بر هفت نوع است که عبارتند از : 1) شرکت سهامی    2) شرکت با مسئولیت محدود

3) شرکت تضامنی   4) شرکت مختلط غیرسهامی  5) شرکت مختلط سهامی  6) شرکت نسبی  7) شرکت تعاونی تولید و مصرف .

جهت مشاوره حقوقی و استفاده از خدمات تخصصی وکلای ما در زمینه دعاوی شرکت های تجاری و یا بهره مندی از خدمات حقوقی وکیل دادگستری ، وکیل دعاوی تجاری و وکیل متخصص امور شرکت با ما تماس بگیرید.

از میان این شرگت های تجاری، شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی، نسبی و سهامی رایج تر هستند و غالب افراد به تشکیل این نوع شرکت ها بسته به هدف خود اقدام می کنند.در هرحال شرکت های تجاری بایستی در قالب مقررات قانون تجارت و مطابق با مقررات و الزامات اداره ثبت شرکت ها تشکیل و ثبت شوند

شرکت سهامی ، عام و خاص

شرکت سهامی : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به منبع رسمی سهام آنها است این شرکت برخلاف سایر شرکت های تجاری که حتما باید برای انجام عملیات بازرگانی تشکیل شوند، در هر حالی حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد، شرکت بازرگانی محسوب می شود. شرکت سهامی به دو نوع سهامی خاص و عام تقسیم می شوند.

شرکت های سهامی خاص ؛ شرکتی است که همه سرمایه آن را مؤسسین هنگام تأسیس ، تأمین می نمایند در مقابل این شرکت، شرکت سهامی عام وجود دارد که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم و از طریق پذیره نویس تأمین می شود. سرمایه این دو نوع شرکت خداقل تعداد شرکای آن با هم متفاوت است در شرکت سهامی عام با حداقل پنج میلیون ریال و 5 نفر شریک و شرکت سهامی خاص با حداقل یک میلیون ریال و سه نفر شریک تأسیس می شود. برای تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام و خاص باید از مقررات قانون تجارت (لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت درخصوص شرکت های سهامی موارد 1الی 300) و اداره ثبت شرکتهای تبعیت نمود.

در صورت تمایل به بهره گیری از خدمات تخصص امور شرکت (وکیل شرکت ها ) و کیل دعاوی تجاری با ما تماس بگیرید. 88019244 و 88019243

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. برای تشکیل این شرکت باید کل سرمایه نقدی تأدیه و سرمایه غیر نقدی و تقسیم شده باشد.این شرکت معمولاً در مواردی تشکیل می شود که شرکا قصد ندارند سرمایه خود را ضامن تعهدات شرکت قرار دهند در هر حال برای تأسیس و ثبت این شرکت نیز مقررات قانونی تجارت و مقررات اداره ثبت شرکت ها الزامی است که در این قوانین راجع به تشریفات تأسیس و تشکیل شرکت، ثبت شرکت ، تأدیه سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی ، میدان، مجامع نحوه تصمیم گیری در امور شرکت انحلال شرکت و غیره مقرراتی درج گردیده است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حتماً بین شرکایی تشکیل می شود که از اعتماد کافی نسبت به هم برخوردار هستند زیرا در این نوع شرکت در صورت عدم تکافوی سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی های آن، سرمایه تشخیصی شرکا نیز دخیل است این شرکت با حداقل دو نفر شریک، تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه سهام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. معمولاً فعالیت های تجاری مثل صرافی نیازمند استفاده از این قالب برای تشکیل شرکت هستند مقررات مربوط به پرداخت سهم الشرک ه نقدی و غیرنقدی، تقسیم منافع،مدیریت شرکت، انتقال سهم الشرکه، تشریفات نسبت این نوع شرکت ، انحلال شرکت و تأدیه قروض آن، ورشکستگی شرکت و شرکا، نحوه مراجعه طلبکاران، انحلال شرکت و غیره تابع قوانین مربوط

 ثبت شرکت ها و قانونی تجارت می باشد. (موارد 116 الی 140)

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود . مقررات آن تابع مواد 141 تا 161 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به ثبت شرکتها می باشد.

شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که بین یک عده شریک سهامی و یک عده شریک ضامن تشکیل می شود و مقررات آن تابع  مواد 162 الی 182 قانون تجارت است.

شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند شریک تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شریک آورده اند بنابراین تفاوت آن با شرکت با مسئولیت محدود در این است که در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و مقررات مربوطه به تشکیل و ثبت این شرکت انحلال و غیره آن نیز در موارد 183 الی 189 قانون تجارت درج گردیده است.

شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

این شرکت ها به منظور انجام امور تعاونی ها تشکیل می شوند و مقررات مربوط به این نوع شرکت ها غالباً در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 درج شده است. در امور تعاونی ها ، در خصوص بخش تعاونی کشور درکه کنار بخش خصوصی و دولتی فعالیت می کند، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  مصوب 13/06/1370 به انضمام بخش ب ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز وجود دارد که بحث آن از حیطه مربوطه به شرکت ها خارج است.

 در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.
 شماره تماس : 88019244 - 88019243
Telegram: @dadgaran
Insta: vakil__mohamadi
Email: dadgaranhami1@gmail.com
کلمات کلیدی : 2
شرکت,شرکت ها,سهامی عام,سهامی خاص,وکیل شرکت